Nhân vật nào có trưởng đâm gió (trả lời viết tắt 2 từ)